Glenelg Golf Club - 1st & 2nd Holes / Photo: David Brand